ОДЛАЗНА МОБИЛНОСТ ДОМАЋИХ СТУДЕНАТА

ШТА ЈЕ ТО СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ?

Мобилност подразумева могућности за студенте да одређени период својих студија проведу на неком од партнерских универзитета, упознају културу земље у којој бораве, стекну нова знања и вештине, итд.

ЗАШТО МЕЂУНАРОДНА МОБИЛНОСТ?

Одлазак на програм међународне размене студената у трајању од 1 до 2 семестра, представља јединствену прилику за стицање међународног искуства у току студија, као и увида у начин студирања на престижним светским универзитетима, те унапређење нивоа знања енглеског језика. Поред тога што учешће у оваквим програмима представља битну додатну ставку у биографији студента, одлазак на програме мобилности представља и прилику за повезивање са вршњацима из иностранства, за упознавање нових култура и стицање искуства живљења у новој средини, и то најчешће уз покриће свих трошкова одговарајућом стипендијом. У току боравка у иностранству, студент на иностраној установи стиче одређене ЕСПБ, који се по повратку могу признати на Економском факултету, што значи да одлазак на програм мобилности не утиче на знатније продужење трајања студија.

КОЈИ СВЕ ПРОГРАМИ МОБИЛНОСТИ ПОСТОЈЕ?

Највећи део мобилности одвија се у оквиру Erasmus+ и CEEPUS програма. Други видови мобилности су мобилност на основу споразума о сарадњи и слободна “freemover” мобилност (мобилност изван споразума о сарадњи и уговорених квота).

НА КОЈЕ СВЕ УНИВЕРЗЕТЕТЕ МОГУ ДА ОДЕМ?

Економски факултет у Београду је за своје студенте обезбедио широку понуду квалитетних светских универзитета, и то преко Еrasmus+ програма, CEEPUS мреже, Magelan Exchange мреже, CESEENET мреже, те преко великог броја билатералних споразума. Списак партнерских институција, на које можете отићи у оквиру програма међународне мобилности можете видети ОВДЕ.

КО МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА?

Програми размене доступни су свим редовним студентима Економског факултета на свим нивоима студија.

КАКО МОГУ ДА АПЛИЦИРАМ?

Конкурси са доступним местима се објављују на сајту и Facebook страници Факултета (на пролеће за први семестар и на јесен за други семестар).

У првом кораку, студент бира универзитет на којем жели да борави у оквиру програма међународне мобилности (host university).

Након тога, студент врши оквирну селекцију предмета (са списка предмета иностраног универзитета), које би желео да похађа. Ради лакшег признавања, студентима се саветује да при одабиру предмета које ће похађати на иностраном универзитету, бирају оне који су упоредиви по садржају са предметима које би студент до краја студија требало да похађа у оквиру свог студијског програма на Економском факултету. Код селекције предмета, студент се може консултовати и са Канцеларијом за међународну сарадњу, као и са предметним наставницима, са циљем да одабере предмете за које постоји велика вероватноћа признавања на Економском факултету.

Затим, студент доставља описе одабраних предмета Комисији за признавање страних високошколских исправа, путем е-писма на адресу international.office@ekof.bg.ac.rs

Након одобрења листе предмета, у сарадњи са Канцеларијом за међународну сарадњу саставља се Уговор о учењу (Learning agreement).

Уколико студент одлази на мобилност преко Erasmus+ програма, након састављања Уговора о учењу, захтев се подноси преко MobiOn платформе.

Уколико студент одлази на мобилност преко CEEPUS програма, након састављања Уговора о учењу, захтев се подноси преко CEEPUS портала.

У осталим случајевима, захтев се, након састављања уговора о учењу подноси Канцеларији за међународну сарадњу.

Мобилност студената на Економском факултету реализује се према УПУТСТВУ О ПОСТУПКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МОБИЛНОСТИ СТУДЕНАТА и у складу са ПРАВИЛНИКОМ О МОБИЛНОСТИ И ПРЕНОШЕЊУ ЕСПБ БОДОВА.

Цела процедура припреме документације и пријављивања је релативно једноставна и не траје дуже од пар дана.

ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ОД ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРИ АПЛИЦИРАЊУ ЗА ОДЛАЗАК НА МОБИЛНОСТ?

Документа која су најчешће неопходна при аплицирању су:

 • Мотивационо писмо;
 • Кратка биографија кандидата (Curriculum VitaeCV);
 • Препис оцена (Transcript of Records);
 • Уверење о статусу студента (Evidence of Enrollment);
 • Потврда о знању енглеског језика;
 • Копија дипломе (уколико су у питању мастер или докторске студије)
 • Уговор о учењу (Learning Agreement).

Образац пријаве и Уговора о учењу можете преузети на:

 1. Пријава (Application form UB)
 2. Уговор о учењу

Неки програми захтевају и писма препоруке дата од стране наставника, потврде о пракси, копију пасоша, итд. Документација се предаје на енглеском језику, а званична документа се преводе код судског тумача.

За детаљније информације о форми и садржају потребне документације, као и о начину припреме истих можете се обратити Канцеларији за међународну сарадњу international.office@ekof.bg.ac.rs

ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТА ПОЛОЖЕНИХ У ИНОСТРАНСТВУ

Испити положени у иностранству се по правилу признају (са одговарајућим бројем ЕСПБ) на Економском факултету у Београду, уколико се по својој садржини већим делом подударају са садржајем одговарајућих предмета на Економском факултету. Да би се обезбедило признање положених испита, студентима се препоручује да код одабира предмета које ће похађати и састављања Уговора о учењу, те активности координирају са Канцеларијом за међународну сарадњу, као и са предметним наставницима.

Студент може у Уговор о учењу укључити и предмете који нису препознати у наставном плану и програму, а ЕСПБ остварени по том основу се студенту евидентирају у додатку дипломи, и додају на основни збир од 180 или 240 ЕСПБ.

ШТА ЈЕ МОТИВАЦИОНО ПИСМО?

Мотивационо писмо садржи Ваше лично обраћање онима који су задужени за селекцију кандидата. Оно има за циљ да кандидата представи у што бољем светлу и да Вас приближи људима који врше селекцију. У мотивационом писму би требало описати личне (професионалне) мотиве за одабир конкретног универзитета за мобилност, очекивања у погледу боравка и сл.
У мотивационом писму кандидат ближе упознаје читаоце са својим квалитетима. На сваком конкурсу највише се цене следеће особине кандидата:

 • добро познавање датог поља за које се пријављује,
 • мотивација, ентузијазам и озбиљна заинтересованост,
 • креативност и оригиналност,
 • способност решавања проблема и добро сналажење у новим ситуацијама,
 • вештина писања и изражавања,
 • зрелост, емоционална стабилност и способност успешног превазилажења стреса и изазова,
 • вештине рада у групи и лидерства,
 • вештина адаптације и самосталност,
 • иницијатива,
 • одговорност,
 • посвећеност академским и пословним циљевима и здрава жеља за успехом.

Горенаведене особине јесу оно што се тражи и кандидат мора да пронађе начин да се тако и представи, али то не би требало да буде пренаглашено или препотентно.

КАКО НАПИСАТИ CV?

За писање CV-а можете користити различите форме и обрасце. У европским програмима најзаступљенији је Еuropass модел. Обрасце за писање, као и упутство за састављање CV-ја, можете пронаћи на порталу Еuropass– а
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

ГДЕ МОГУ ДА ДОБИЈЕМ УВЕРЕЊЕ О СТАТУСУ, ПРЕПИС ОЦЕНА И ДРУГА УВЕРЕЊА О СТУДИЈАМА?

Ова документа издаје Студентска служба Економског факултета. Процес аплицирања захтева да документа буду преведена на енглески језик од стране судског тумача.

ГДЕ МОГУ ДА ПРОНАЂЕМ ОБРАЗАЦ УГОВОРА О УЧЕЊУ?

Образац Универзитета у Београду можете пронаћи ОВДЕ
Модел Уговора о учењу за Еrasmus+ налази се на порталу МobiOn

КАКО СЕ САСТАВЉА УГОВОР О УЧЕЊУ И КО ГА ОДОБРАВА?

Потписивање Уговора о учењу обавља се пре одласка студента на размену, са могућношћу усвајања измена у току првих месец дана од почетка наставе на институцији домаћину. Уговор о учењу потписују три стране: студент, матични факултет и институција домаћин. Пре потписивања Уговора о учењу неопходно је утврдити степен компатибилности студијских програма и одабраних предмета на институцији домаћину са студијским програмом матичног факултета. Утврђивање компатибилности врши се на основу курикулума институције домаћина и силабуса одабраних предмета, а на основу мишљења Комсије за признавање страних високошкослих исправа и одлуке ЕСПБ координатора. Студент је дужан да најмање десет дана пре пријаве за одлазак на мобилност достави Канцеларији за међународну сарадњу путем мејла на international.office@ekof.bg.ac.rs описе (силабусе) предмета које је одабрао да слуша и полаже на институцији домаћину, у електронској форми, на енглеском или српском језику, објављен од стране институције домаћина, а ради процене могућности признавања испита и састављања Уговора о учењу.
Признавање кредита стечених на мобилности врши се у складу са ПРАВИЛНИКОМ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ.
За признавање обавезног предмета потребно је поклапање од мин. 70%, док се изборни предмет било којим предметом из области студија и смера студента, који не мора да одговара изборној корпи предмета на матичним студијама студента.
Минимални број кредита који треба стећи на мобилности је 21 ЕСПБ.
Број ЕСПБ кредита стечен на мобилности мора у збиру бити једнак, или већи од броја кредита који носе признати предмети на матичним студијама, тј. студент по признавању кредита мора имати испуњен услов за стицање мин. 240 ЕСПБ/180 ЕСПБ ради издавања дипломе на крају студија.

ДА ЛИ ЈЕ СВАКИ ПРОГРАМ МОБИЛНОСТИ СТИПЕНДИРАН?

Свака размена студената између партнерских универзитета подразумева ослобађање студената школарине и трошкова испита. Код неких програма размене (Erasmus+, CEEPUS, и сл.) постоје новчана средства која се студенту додељују за трошкове смештаја, исхране, осигурања и путних трошкова. Висина тих средстава (стипендија) зависи од земље у којој се мобилност одвија, као и конкретног програма размене у којем студент учествује.
Уколико се мобилност реализује на институцији са којом не постоји споразум о сарадњи, студент често поред трошкова боравка плаћа и школарину и испите на тој институцији. 

ДА ЛИ ИМАМ ПРАВО ДА У ТОКУ СТУДИЈА ИДЕМ ВИШЕ ПУТА НА ПРОГРАМ МЕЂУНАРОДНЕ МОБИЛНОСТИ?

Да, уколико сте на мобилности на једном нивоу студија провели један семестар или мање имате право да се пријавите за још један семестар мобилности. Напомињемо да се приликом селекције предност даје студентима који раније нису били на мобилности, а испуњавају све услове конкурса.

ИСКУСТВА СТУДЕНАТА

Име и презиме: Марија Вуловић

Програм размене: CEEPUS

Институција домаћин: WU (Vienna University of Economics and Business)

Мој боравак у Бечу је био дивно искуство! Поред свега што сам научила на свом Универзитету, упознала сам многе сјајне људе и склопила пријатељства за живот са људима широм света! За студенте из Србије није уобичајено да одлазе у иностранство на размену, тако да је ово била посебна прилика да побољшам свој енглески, али и да остварим контакте са различитим народима, људима различитих религија и мишљења.
Овакво искуство бих пожелела свима. То је нешто о чему нисам ни сањала и волела бих да могу остати дуже у Бечу, али претпостављам да све добре ствари долазе до краја и да је време да неки други људи посете и уживају у овом дивном, гостољубивом граду !

Име и презиме: Игор Ивашковић

Програм размене: CEEPUS

Институција домаћин: Univerzitet u Mariboru, Ekonomsko-poslovno fakultet, Slovenija

Током летњег семестра 2013. године, имао сам прилику да одем на размену у Марибор, Словенија. Не постоји довољно простора да се читав обичај опише али извући ћу неколико најјачих утисака. Јединствено природно окружење (планина Похорје и река Драва), близина свих битнијих локација, разноврсност нација на размени, студентски бонови за исхрану, бројне студентске активности, могућност јефтиног путовања… довољни су разлози да се искористи ова прилика.

 

КОНТАКТ

Универзитет у Београду – Економски факултет
Канцеларија за међународну сарадњу, 1. Спрат (канцеларија 154)
Стручни сарадник: Јелена Суботин

069 8066388

ЕСПБ координатор на Економском факултету:
др Саша Ранђеловић, продекан за финансије и међународну сарадњу

ВИ ИМАТЕ ПИТАЊЕ - МИ ИМАМО ОДГОВОР